Privacybeleid

April 2024

Deze privacyverklaring beschrijft de stappen die ROOT AGENCY VOF (“ROOT AGENCY”, “wij”, “ons”) neemt om ervoor te zorgen dat alle Persoonlijke Gegevens die aan ons worden verstrekt wanneer u:

 • Onze website bezoekt (www.rootagency.be) (de “Site”)
 • Ons contacteert via de Site
 • U zich abonneert op onze nieuwsbrief
 • U ons rechtstreeks via e-mail contacteert
 • U ons contacteert via andere communicatiekanalen, bv. telefoon, en persoonlijke gegevens met ons deelt

veilig en vertrouwelijk bewaard worden en alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op verzamelde Persoonsgegevens:

 • door een derde partij, inclusief via een toepassing of inhoud (inclusief reclame) die kan linken naar of beschikbaar kan zijn via de Site.

ROOT AGENCY treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingsactiviteiten die in deze privacyverklaring worden beschreven. “Persoonsgegevens” zoals gebruikt in deze privacyverklaring betekent alle informatie die een individu identificeert of waaruit een individu identificeerbaar is.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij uw Persoonsgegevens verwerken. Als u vragen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens door ROOT AGENCY, neem dan contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (zie Sectie 9 hieronder).

Deze privacyverklaring behandelt de volgende onderwerpen:

 1. Categorieën van persoonsgegevens
 2. Doeleinden en rechtsgrondslagen voor de verwerking
 3. Delen van persoonsgegevens
 4. Bewaartermijn
 5. Uw rechten inzake gegevensbescherming
 6. Internationale overmakingen
 7. Andere websites
 8. Wijzigingen in de privacyverklaring
 9. Neem contact met ons op

1. Categorieën van persoonsgegevens

1.1 Wij verzamelen en verwerken de volgende soorten Persoonsgegevens:

 • Uw persoonlijke identificatie- en contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en Internet Protocol (IP)-adres;
 • informatie over internet- of andere elektronische activiteiten, zoals uw browsertype en besturingssysteem, de websites die u bezocht voor en na uw bezoek aan de Site, de pagina’s die u bekijkt en de links waarop u klikt binnen de Site, informatie over uw interactie met e-mailberichten, zoals de links waarop u hebt geklikt en of de berichten werden ontvangen, geopend of doorgestuurd; en standaardserverloggegevens; en
 • Alle andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt.

1.2 Bronnen van persoonsgegevens

Wij verzamelen Persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u onze Site bezoekt, wanneer u contact met ons opneemt via de Site, wanneer u informatie aanvraagt over ons bedrijf of klinische proeven, wanneer u zich inschrijft om onze nieuwsbrief te ontvangen, en wanneer u ons anderszins vrijwillig uw Persoonsgegevens verstrekt.

Zoals nu gebruikelijk is bij de meeste websites, maakt onze Site gebruik van cookies en kan deze gebruik maken van andere online tracking tools (bijv. web beacons) om automatisch informatie te verzamelen over uw IP-adres, uw gebruik van de Site, of andere websites die u na de onze bezoekt. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door een website worden gegenereerd en door uw webbrowser worden opgeslagen. Ze worden gebruikt om gebruikers te helpen efficiënt door websites te navigeren en om informatie te verstrekken aan de eigenaar van de websites. Om meer te weten te komen over welke cookies we gebruiken en hoe we ze gebruiken, kunt u hier ons Cookiesbeleid raadplegen.

2. Doeleinden en rechtsgrondslag voor de verwerking

Wij gebruiken en verwerken uw Persoonsgegevens voor de hieronder uiteengezette doeleinden en rechtsgrondslagen:

Gebruik/DoelWettelijke basis
Met u te communiceren, u informatie te verschaffen over ons bedrijf, klantenservice, en het beheren en verbeteren van onze Site.ROOT AGENCY heeft een legitiem belang om haar site te beheren en met u te communiceren op uw verzoek (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR)
contact met u op te nemen in verband met door ons aangeboden producten en/of diensten waarvan wij menen dat zij u kunnen interesseren (met inbegrip van direct marketing), tenzij u ons meedeelt dat u geen marketing- of marktonderzoekcommunicatie van ons wenst te ontvangenAls de toepasselijke wetgeving vereist dat wij uw toestemming ontvangen voordat wij u bepaalde soorten marketingcommunicatie sturen, zullen wij u deze soorten communicatie alleen sturen nadat wij uw toestemming hebben ontvangen (Artikel 6(1)(a), GDPR). Als u geen marketing- of marktonderzoekcommunicatie meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven via de link onderaan de relevante marketing e-mail of contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens ROOT AGENCY heeft een legitiem belang om in bepaalde gevallen direct marketing uit te voeren (Artikel 6(1)(f), GDPR)
het uitvoeren van audits en onderzoeken, en het onderzoeken en oplossen van klachtenROOT AGENCY heeft een legitiem belang om haar bedrijf te beheren en om ervoor te zorgen dat alle onderzoeken en procedures efficiënt en effectief worden beheerd (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR) ROOT AGENCY kan een wettelijke verplichting hebben om dit te doen (artikel 6, lid 1, onder c), GDPR)
het voorbereiden van en optreden in verband met verzoeken om inlichtingen, onderzoeken of procedures van overheids-, administratieve, gerechtelijke of regelgevende instanties, met inbegrip van civiele rechtszakenROOT AGENCY heeft een legitiem belang om haar bedrijf te beheren en om ervoor te zorgen dat alle onderzoeken en procedures efficiënt en effectief worden beheerd (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR) ROOT AGENCY kan een wettelijke verplichting hebben om dit te doen (artikel 6, lid 1, onder c), GDPR)

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer die verwerking wordt uitgevoerd voor onze gerechtvaardigde belangen. Wij wijzen u er echter op dat wij mogelijk niet in alle gevallen aan dit verzoek kunnen voldoen.

3. Delen van persoonsgegevens

Wij stellen persoonlijke gegevens ter beschikking aan onze zakelijke partners, waaronder IT-leveranciers die namens ons persoonlijke gegevens opslaan en verwerken. Dergelijke zakelijke partners en leveranciers zijn onderworpen aan de instructies van ROOT AGENCY met betrekking tot het opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens. Verder is het de verantwoordelijkheid van ROOT AGENCY dat de opslag en verwerking in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij delen uw Persoonsgegevens ook zoals vereist of toegestaan door de wet om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijk juridisch proces of verzoek van de overheid, of wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking wettelijk vereist is of anderszins noodzakelijk is om onze rechten en eigendommen of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen, inclusief aan wetshandhavingsinstanties, en gerechtelijke en regelgevende autoriteiten. Wij delen uw Persoonsgegevens ook met derden om te helpen bij het opsporen van en beschermen tegen fraude of kwetsbaarheden in de gegevensbeveiliging.  En wij kunnen uw Persoonsgegevens overdragen aan een derde in het geval van een verkoop, fusie, reorganisatie van onze entiteit of andere herstructurering.

4. Bewaartermijn

Wij bewaren Persoonsgegevens zo lang als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen. Om de geschikte bewaarperiode voor Persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de Persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door onbevoegd gebruik of openbaarmaking van de Persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij de Persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken. Wij houden ook rekening met de toepasselijke wettelijke vereisten en de mate waarin het noodzakelijk is om de Persoonsgegevens te verwerken. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij lopende rechtszaken of wanneer de wet ons daartoe verplicht) kan het nodig zijn om uw Persoonsgegevens langer te bewaren.

5. Uw rechten inzake gegevensbescherming

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u verwerken, waarvoor beperkingen en/of restricties kunnen gelden:

 • U hebt het recht om toegang te vragen tot de Persoonsgegevens die wij over u verwerken.
 • U hebt het recht ons te verzoeken om rectificatie van Persoonsgegevens die onjuist zouden zijn, alsmede het recht ons te verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
 • U kunt verzoeken om een kopie van uw Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, indien onze verwerking van dergelijke Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of een contract dat u met ons hebt gesloten (gegevensportabiliteit).
 • U hebt het recht te verzoeken dat wij uw Persoonsgegevens wissen.
 • U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Je kan voormelde rechten uitoefenen door je te wenden tot [email protected]. De contactpersoon hiervoor is: Bjorn Engels.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met je persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien je toch van oordeel bent dat je rechten geschonden zouden zijn en je binnen onze onderneming voor je bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het je vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: [email protected]

Je kan je bijkomend richten tot een rechtbank wanneer je meent dat je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens.

6. Internationale overmakingen

ROOT AGENCY zal, voor de hierboven vermelde doeleinden, Persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers zoals hierboven vermeld, die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)/VK, inclusief de VS, en die niet geacht worden een adequaat niveau van gegevensbescherming te bieden. Persoonsgegevens zullen alleen vanuit de EER/VK worden doorgegeven aan een ontvanger in een land dat niet geacht wordt een passend niveau van gegevensbescherming te bieden, wanneer de doorgifte geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy (bijv. door standaardcontractbepalingen (“SCC’s”) met de ontvanger aan te gaan, door een beroep te doen op de bindende bedrijfsvoorschriften van de ontvanger, of door een beroep te doen op een afwijking, zoals wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of voor de vaststelling of verdediging van rechtsvorderingen).

U kunt nadere informatie over internationale doorgiften en/of een kopie van de SCC’s vragen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

7. Andere websites

Als onze Site links naar andere websites bevat, kunnen deze websites onafhankelijk van ons opereren en hun eigen privacyverklaringen of -beleid hebben, waarvan wij u adviseren dit te lezen. Voor zover gekoppelde websites of apps geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door ons, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

8. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij zullen deze privacyverklaring herzien en bijwerken indien nodig om up-to-date te blijven met regels en voorschriften, nieuwe technologieën en beveiligingsnormen. Wij zullen deze wijzigingen op de Site plaatsen of de “laatst bijgewerkte” datum van de privacyverklaring bijwerken. In bepaalde gevallen en als de wijzigingen wezenlijk zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld via e-mail of een bericht op onze Site.

9. Neem contact met ons op

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u vragen hebt over de bescherming van uw Persoonsgegevens of indien u uw rechten inzake gegevensbescherming (zoals beschreven in punt 4 hierboven) wenst uit te oefenen.

ROOT AGENCY VOF

Ambachtsweg 7

3890 Gingelom

België

[email protected]

+32499609158

Ondernemingsnummer: 0754.501.731

BTW-nummer BE0754.501.731

Functionaris voor gegevensbescherming: [email protected]